Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności Przykładowej Instytucji.

O G Ł O S Z E N I E

 

          Zakład  Budżetowy  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Gminy  Bartoszyce  informuje, że  na  podstawie  Decyzji BI.RET.070.547.2018.TR   

z  dnia  26 kwietnia  2018 r. wydanej przez  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ulega zmianie cena obowiązywania dotychczasowych  taryf za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bartoszyce

 

Obowiązujące ceny :

-   odprowadzanie ścieków  od 24.05.2019 r. do 25.05. 2019 r. - 9,94 zł /m 3 brutto

-  odprowadzanie ścieków  od 26 maja 2019 r.                        - 10,16 zł /m 3 brutto

-  dostarczanie wody od 26 maja 2019 r.                                  -   3,52 zł /mbrutto